Cluster IoT - Klaster Internetu Przedmiotów

Klaster działa i funkcjonuje głównie w Warszawie i Małopolsce, jako powiązanie firm zajmujących się życiem rzeczy, danych i ludzi w powiązaniu z siecią komputerową. Kooperacja przedsiębiorstw pozwala wspólnie realizować zlecenia i wdrażać na rynek nowe rozwiązania, a także negocjować stawki przy wspólnych zamówieniach. Członkowie klastra produkują przedmioty użytkowe, których funkcjonowanie zostaje poprzez system informatyczny przerzucone do sieci, zwiększając w ten sposób oddziaływanie. Koordynacją działań klastrowych zajmuje się od 8 marca 2015r. członek klastra: Cluster Management Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie. Więcej o działalności sieci na stronie www.clusteriot.pl

Forum Klastrów Małopolski

Forum Klastrów Małopolski to formalna, niezależna grupa konsultacyjna i opiniotwórcza, powołana z inicjatywy klastrów działających w Małopolsce. Forum aktywnie uczestniczy w tworzeniu i realizacji regionalnej polityki klastrowej i w ten sposób przyczynia się do zwiększenia oddziaływania klastrów na gospodarkę regionu. Cluster Management bezpośrednio współpracuje z Forum Klastrów Małopolski będąc wsparciem dla funkcjonowania nowopowstałej fundacji.

forumklastrow.pl

Polskie Klastry Energii

Polskie Klastry Energii (PKE) – sieć polskich ekspertów z dziedziny energetyki, OZE i klasteringu.Grupa działa przy porozumieniu KlasGRID, podstawą powstania była zmiana Ustawy o OZE i tworzenie się w Polsce ekosystemu współpracy w obszarze energii, obejmującego klastry, parki naukowe, samorządy, uczelnie, który w oparciu o doświadczenia ze Szwecji, Włoch, Luksemburga i we współpracy z krajowymi partnerami, w tym firmami energetycznymi, prowadzi prace na rzecz adaptacji nowego prawa w praktyce.

energyclusters.eu

KLASGRID

Ogólnopolskie Porozumienie Kooperacyjne Klastrów Energii "KlasGRID" powstało 20 października 2016 r., jako dobrowolne, umowne porozumienie organizacyjne jego członków na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej, poprawienia poziomu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i uzyskania lepszych parametrów efektywności ekonomicznej w obszarze gospodarki energetycznej. Porozumienie uwzględnia potrzeby podniesienia konkurencyjności, innowacyjności i efektywności polskiego sektora energii odnawialnej poprzez wzmocnienie potencjału współpracy producentów, dostawców i instytucji z sektora nowych technologii, a także firm i instytucji z innych sektorów wspomagających lub biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii z OZE.

www.klasgrid.pl

Klaster Zrównoważona Infrastruktura

Klaster Zrównoważona Infrastruktura - projekt wspólnie realizowany przez podmioty (przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu) zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce. Współpraca została sformalizowana w styczniu 2011 roku. Cluster Management jako członek klastra, dzięki sieci współpracy, staje się partnerem i doradcą dla przedsiębiorstw i innych instytucji związanych z Klastrem ZI.

www.klasterzi.pl

Podkrakowska Izba Gospodarcza

Stowarzyszenie przedsiębiorców założone w 2003 roku w Skawinie. Jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, jak również wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki działalności zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców. Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, a w szczególności opracowuje i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Małopolski Związek Pracodawców Sieci Lewiatan

Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan jest członkiem i jednym z najprężniej działających Związków Regionalnych Konfederacji LEWIATAN pod przewodnictwem Pani Prezydent Henryki Bochniarz. Szczycimy się faktem, iż nasi przedstawiciele pracują w Radzie Głównej i Radzie Regionów Konfederacji przez co aktywnie wspieramy ogromną większość podejmowanych przez Konfederację Lewiatan inicjatyw. Ponadto od 2005 r. Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan jest członkiem międzynarodowej branżowej organizacji pracodawców CEEMET z siedzibą w Brukseli (www.ceemet.org). W ostatnim okresie MZP włączył się również w działania projektowe współfinansowane ze środków UE w obrębie EFS i Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

MZPL skupia obecnie około stu firm działających na terenie regionu małopolskiego, a w każdym kolejnym roku członków jest coraz więcej. Aktywną działalność rozpoczęto w 1999r. kiedy to związek został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Krakowie na mocy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o Organizacjach Pracodawców (91 D.U.235). Ustawa ta nadaje szczególne uprawnienia czyniąc MZPL, obok związków pracowniczych, obligatoryjnym partnerem dla władzy samorządowej i centralnej zwłaszcza w zakresie konsultowania działalności ustawodawczej. Nasi członkowie zasiadają między innymi w wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia

mzp.org.pl

BNI

Obecnie organizacja działa w ponad 69 krajach, gdzie regularnie spotyka się ponad 190 tys. przedsiębiorców by pomagać sobie w biznesie. BNI oferuje sprawdzony system dawania oraz otrzymywania kontaktów biznesowych, poleceń i referencji. W Polsce BNI zrzesza obecnie ponad 1400 przedsiębiorców działających na terenie całego kraju, w tym Cluster Management. Cechą wyróżniającą BNI spośród innych stowarzyszeń i organizacji biznesowych jest m. in. to, że do grupy może należeć tylko jedna firma z danej branży o określonej specjalizacji. Dzięki temu uczestnicy nie konkurują, a współpracują ze sobą.

BNIpolska.pl